Department of Comp Sci & Info Eng National Chung Cheng University Chia-Yi, 62107, Taiwan, R.O.C.
Tel: 011-886-5-2720411 ext. 33112 Fax: 011-886-5-2720859
E-mail : rhhwang@cs.ccu.edu.tw